Factors affecting N̲-(phosphonomethyl) glycine (glyphosate) activity in turfgrass and alfalfa [M̲e̲d̲i̲c̲a̲g̲o̲ s̲a̲t̲i̲v̲a̲ (l.)] seedling environments and degradation in the soil