Two students shot by Hong Kong Police Force already : 01.10 Tsuen Wan, 04.10 Yuen Long, ??.?? next?