Glidden tourists on outing to Lake Minnetonka, at 1909 Glidden Tour