Visual test plot of dye vs. no dye on Zoysia matrella turf, Pine Valley, 1953